گزارش تصویری-برگزاري شب شعر “ماهتاب” در مدح حضرت فاطمه (س) به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انساني وانجمن علمی گروه ادبیات


گزارش تصویری-برگزاري شب شعر “ماهتاب” در مدح حضرت فاطمه (س) به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انساني وانجمن علمی گروه ادبیات گزارش تصویری-برگزاري شب شعر “ماهتاب” در مدح حضرت فاطمه (س) به همت دفتر فرهنگ اسلامی مجتمع علوم انساني وانجمن علمی گروه ادبیات گزارش تصویری-برگزاري شب شعر “ماهتاب” در مدح حضرت فاطمه (س) به Read More