زمان انتشار دفترچه و برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99


زمان انتشار دفترچه و برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99  زمان انتشار دفترچه و برگزاری آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99 رخشانی گفت: در سال جاری مجوز جذب ۳هزار و ۸۳۷ نفر نیرو از طریق آزمون استخدامی فراگیر در آموزش و پرورش استان صادر شده و آزمون یاد شده در مرداد ماه Read More