غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ؛ غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری


غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ؛ غرفه برتر نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضویغرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برتر شد غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی معرفی شد غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ؛ غرفه برتر Read More