گزارش تصويري-مراسم جشن “دهه هفتادي ها” به همت بسيج دانشجويي


گزارش تصويري-مراسم جشن “دهه هفتادي ها” به همت بسيج دانشجويي

گزارش تصويري-مراسم جشن “دهه هفتادي ها” به همت بسيج دانشجويي

گزارش تصويري-مراسم جشن “دهه هفتادي ها” به همت بسيج دانشجويي