دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد

برای پنجمین سال متوالی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان  شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای پنجمین سال متوالی به عنوان سازمان برتر در اجرای فعالیت های اقامه نماز سال   1395 خراسان رضوی شد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد

برای پنجمین سال متوالی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان  شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد
ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای پنجمین سال متوالی به عنوان سازمان برتر در اجرای فعالیت های اقامه نماز سال   1395 خراسان رضوی شد.

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق به کسب رتبه برتر اقامه نماز استان شد/ تقدیر استاندار خراسان رضوی از دکتر ملک نژاد