برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

زمان : روزهای چهارشنبه هرهفته ازساعت 10 الی 12  از 6  تا 20 دی ماه
مکان:  مجتمع علوم انسانی طبقه چهارم سالن آمفی تئاتر

برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:

کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

زمان : روزهای چهارشنبه هرهفته ازساعت 10 الی 12  از 6  تا 20 دی ماه
مکان:  مجتمع علوم انسانی طبقه چهارم سالن آمفی تئاتر

برگزاری کارگاه آموزشی دانش بنیان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد