آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی


آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی
کندو

آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی

کندو
آگهی استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده و CO2 کار در کارخانه اسکلت فلزی