استخدام مونتاژکار و کمک برشکار جهت کارگاه MDF در محدوده کمالشهر


استخدام مونتاژکار و کمک برشکار جهت کارگاه MDF در محدوده کمالشهرایران استخدام استخدام مونتاژکار و کمک برشکار جهت کارگاه MDF در محدوده کمالشهر ایران استخداماستخدام مونتاژکار و کمک برشکار جهت کارگاه MDF در محدوده کمالشهر

استخدام کارگر ساده در کارگاه پوشال چوب


استخدام کارگر ساده در کارگاه پوشال چوبایران استخدام استخدام کارگر ساده در کارگاه پوشال چوب ایران استخداماستخدام کارگر ساده در کارگاه پوشال چوب