استخدام تولیدی friends در مشهد


  تولیدی friends در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد زیر نیازمند است: چرخکار تریکودوز ماهر (آقا- ۴ نفر) سردوزکار ماهر (خانم- ۴ نفر) بردست ساده (خانم- ۸نفر) تلفن: ۳۲۲۵۳۴۴۴استخدام