تكريم دانشجو و تفويض اختيار به دانشكده ها از مهمترين برنامه هاي سال 95


دكتر شيخ الاسلامي در جلسه پاياني سال 94 تاكيد كرد : تكريم دانشجو و تفويض اختيار به دانشكده ها از مهمترين برنامه هاي سال 95  همزمان با روزهاي پاياني سال 94 ، جلسه نهايي تفويض اختيارات آموزشي به دانشكده ها با حضور رئيس دانشگاه ازاد اسلامي خراسان رضوي در جمع معاونين ، روساي دانشكده ها Read More