نگارش بخش شش کاندید کتاب سال 2015 انگلستان توسط استاد واحد مشهد


توسط عضو هیات علمی واحد مشهد انجام شد :نگارش بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل )  بخش شش کتاب اصول اولیه وعلائم کلینیکی سم شناسی ترکیبات سولفور موستارد(گاز خردل ) توسط دکتر رامین زجاجی  عضو هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نگارش شد . مرکز فیلم مرجع سلامتی