ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی


ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه هیات ممیزه موافقت شدارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامیدر جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی، 15 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند. ارتقای رتبه 15 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه هیات ممیزه موافقت شدارتقای رتبه 15 عضو Read More