اخبار اشتغال بانوان در سال ۹۵


اخبار اشتغال بانوان در سال ۹۵اخبار اشتغال زنان در کشور اخبار اشتغال بانوان: کوچ زنان شاغل از صنعت به خدمات   افزایش مشارکت بانوان در بخش رسمی اشتغال راه‌اندازی باشگاه تعاونگران زن تشکیل کارگروه اشتغال و کارآفرینی زنان تغییر نگرش‌های موجود در زمینه اشتغال زنان افزایش مشارکت زنان در تکنولوژی‌های جدید بهره مندی از ظرفیتها Read More