قول ایجاد ۹۰۰ هزار شغل


قول ایجاد ۹۰۰ هزار شغلمیثاق ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید واکنش وزیر کار به منتقدان دستمزد؛ وعده ایجاد ۹۰۰ هزار شغل جدید وزیر کار با اعلام برقراری موقت یارانه معترضان و حذف قطعی یارانه ۳.۲ میلیون نفر در سال گذشته گفت: افزایش یکباره مزد اقتصاد کشور را دچار شوک می‌کند و یکساله نمی‌توان پَرش مزدی Read More