۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسند


۱۴ پرسشی که کارآفرینان باید از خود بپرسندپرسش هایی که کارآفرینان باید از خود بپرسند      تقریبا تمام شرکت هایی که به تولید کالا و خدمات می پردازند از بسیاری جهات ساختاری مشابه دارند. به این معنا که برای مثال همگی آن ها باید از مزیت نسبت به رقبا برخوردار باشند، کالایی تولیدکنند که Read More