کمبود ۱۰۰ هزار نیرو چالش حوزه پرورشی آموزش و پرورش است


کمبود ۱۰۰ هزار نیرو چالش حوزه پرورشی آموزش و پرورش استمعاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع هدایت تحصیلی همچون روال سال قبل بدون تغییر و با شعار انتخاب آگاهانه و آزادانه دانش ‌آموزان در دستور کار قرار دارد گفت: یکی از چالش های حوزه پرورشی کمبود ۱۰۰ هزار نیروی Read More