اطلاعيه – قابل توجه اعضای محترم هيات علمی دانشكده های پزشكی پرستاری. مامايی و پيراپزشكی


اطلاعيه – قابل توجه اعضای محترم هيات علمی دانشكده های پزشكی پرستاری. مامايی و پيراپزشكی دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري با همكاري امورفرهنگي دانشجويی علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می کند:   كارگاه آموزشي ضيافت انديشه باعنوان آشنايي با تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي 2 استاد دكترعليرضا واسعي اطلاعيه – قابل توجه اعضای Read More