دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور


دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور دکتر میرزاده به اتفاق هیات رییسه دانشگاه در جلسه معارفه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور / دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامیجلسه معارفه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با Read More

دكتر ميرزاده : امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است


دكتر ميرزاده : امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است دکتر میرزاده در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران مطرح کرد:امنیت ملی زمینه ساز پیشرفت علمی کشور است/گسترش رشته های جدید و کاربردی در دانشگاه / جذب ایرانیان مقیم خارج در واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامیجلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران صبح Read More