شغلی پر خطر با مزایای اندک (محیط بانی )


شغلی پر خطر با مزایای اندک (محیط بانی )شغلی پرمخاطره با مزایای اندک شیر سلطان جنگل بود و حیوانات دیگر مطیع فرمانش. از هر گوشه کوه صدای خروش پای پلنگی تیزرو شنیده می‌شد و شکاری که نامش آهوی کوهی بود. اینها قصه نیست، واقعیت جنگل‌های کوهی بسیاری از شهر‌های ماست. اکنون نه صدای خروشی به Read More