دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور


دكتر ميرزاده: ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور دکتر میرزاده به اتفاق هیات رییسه دانشگاه در جلسه معارفه با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد:ماموریت گرایی دانشگاه برای حل مشکلات کشور / دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامیجلسه معارفه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با Read More