استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان


استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستانایران استخدام استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان ایران استخداماستخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان

استخدام صنعت برق آذربایجان


استخدام صنعت برق آذربایجاناستخدام صنعت برق آذربایجان خبر ۱۱ آذر ۹۶ – استخدام شرکت مهساب آرتا نیرو شرکت مهساب آرتا نیرو در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش اپراتوری پست های فشار قوی و فوق توزیع و با استناد به مجوز صادره از مراکز ذیربط، تعداد ۵۹ نفر از آقایان را از Read More