گزارش تصويري-سلسله نشست هاي در آمدزايي و بررسي روان‌سازي فرايندهاي پژوهشي، نخستين جلسه با اعضاي هيات علمي گروه‌هاي مجتمع علوم انساني دانشگاه با اساتید گروه مديريت دولتي


گزارش تصويري-سلسله نشست هاي در آمدزايي و بررسي روان‌سازي فرايندهاي پژوهشي، نخستين جلسه با اعضاي هيات علمي گروه‌هاي مجتمع علوم انساني دانشگاه با اساتید گروه مديريت دولتي گزارش تصويري-سلسله نشست هاي در آمدزايي و بررسي روان‌سازي فرايندهاي پژوهشي، نخستين جلسه با اعضاي هيات علمي گروه‌هاي مجتمع علوم انساني دانشگاه با اساتید گروه مديريت دولتي گزارش Read More

گزارش تصويري-برگزاري جلسه كارگروه محيط زيست نظام مهندسي در دانشكده فني و مهندسي


گزارش تصويري-برگزاري جلسه كارگروه محيط زيست نظام مهندسي در دانشكده فني و مهندسي گزارش تصويري-برگزاري جلسه كارگروه محيط زيست نظام مهندسي در دانشكده فني و مهندسي گزارش تصويري-برگزاري جلسه كارگروه محيط زيست نظام مهندسي در دانشكده فني و مهندسي

گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر


گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر گزارش تصويري-برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد رشته مهندسي كامپيوتر

گزارش تصويري-برگزاري ششمين جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


گزارش تصويري-برگزاري ششمين جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري ششمين جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گزارش تصويري-برگزاري ششمين جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

مرکز رفع نقص برگه ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد


مرکز رفع نقص برگه ورود به جلسه آزمون دکتری تخصصی(Ph.D) در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد داوطلبانی که شهر مشهد را بعنوان حوزه امتحانی خود منظور نموده اند، پس از دریافت برگه ورود به جلسه، چنانچه مغایرتی در مندرجات آن از نظر مشخصات فردی، زبان خارجه و یا عکس ملاحظه نمودند ، بلافاصله به باجه رفع Read More