اطلاعيه – قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر – برگزارى دوره تند خوانى و تقويت حافظه


اطلاعيه – قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر – برگزارى دوره تند خوانى و تقويت حافظه اطلاعيه – قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر – برگزارى دوره تند خوانى و تقويت حافظه اطلاعيه – قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر – برگزارى دوره تند خوانى و تقويت حافظه آهنگ جدید