فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام


فرزندان بازنشستگان در اولویت استخداماقتصاد آنلاین فرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام اقتصاد آنلاینفرزندان بازنشستگان در اولویت استخدام

افزایش نسبت هیأت علمی به دانشجو، از اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی است


دکتر میرزاده : افزایش نسبت هیأت علمی به دانشجو، از اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی استهشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به ریاست دکتر میرزاده و حضور اعضا برگزار شد. world press news شبکه خانگی