استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابداری


استخدام مسئول دفتر مدیر عامل،کارمندامور اداری،کارشناس حسابدارییک شرکت معتبر، در راستای اجرای پروژه های خود در تهران (با موضوع سیستم های هوشمند حمل و نقل شهری) جهت تکمیل پرسنل در ردیف های شغلی زیر از افراد پویا ،فعال، پر انرژی و علاقمند به کار تیمی دعوت به همکاری می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت تعداد Read More

استخدام منشی مدیر عامل در تهران


استخدام منشی مدیر عامل در تهرانایران استخدام استخدام منشی مدیر عامل در تهران ایران استخداماستخدام منشی مدیر عامل در تهران

استخدام مدیر فروش


استخدام مدیر فروشاستخدام دهوند استخدام مدیر فروش استخدام دهونداستخدام مدیر فروش

استخدام دستیار مدیر عامل


استخدام دستیار مدیر عاملاستخدام دهوند استخدام دستیار مدیر عامل استخدام دهونداستخدام دستیار مدیر عامل

استخدام مدیر اجرائی


استخدام مدیر اجرائیاستخدام دهوند استخدام مدیر اجرائی استخدام دهونداستخدام مدیر اجرائی

استخدام مدیر بازرگانی و مدیر داخلی


استخدام مدیر بازرگانی و مدیر داخلیاستخدام دهوند استخدام مدیر بازرگانی و مدیر داخلی استخدام دهونداستخدام مدیر بازرگانی و مدیر داخلی