استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران


 استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه دانشکده دندانپزشکی درنظر دارد نسبت به جذب سه نفر بهداشتکار دهان و دندان در تهران اقدام نماید، لذا از افراد داوطلب دارای شرایط ذیل دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری، فرم پیوست را تکمیل نمایند.   خبر 22 خرداد 99: اطلاعیه زمان Read More