قابل توجه دانشجويان گرامي تحصيلات تكميلي – فراخوان حمايت ازپايان نامه ها توسط موسسه كار و تامين اجتماعي


 حمايت از پايان نامه ها توسط موسسه كار و تامين اجتماعي موسسه كار و تامين اجتماعي به عنوان بازوي پژوهشي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و در راستای رسالت خود براي غني تر نمودن ذخيره دانش ، ارتقاء فرهنگ پ‍ژوهش و نزديك نمودن حوزه هاي نظري دانش با حوزه هاي اجرايي ، از   Read More