ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است


ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است سرپرست دانشگاه ازاد اسلامی خراسان رضوی و واحد مشهد:ارتقای جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند روحیه جهادی است سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد تصریح کرد: ارتقای جایگاه این دانشگاه همکاری، برنامه ریزی و نظارت مستمر را می‌طلبد و در صورتی که از Read More