سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد


سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد با صدور حکمی توسط دکتر فرهاد رهبرسرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شددکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر علیرضا شیخ عطار را به سمت سرپرست اداره کل امور بین الملل دانشگاه منصوب کرد. سرپرست اداره کل Read More

رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد


رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد با حكم  آقای محمد جواد طيبي مدير كل امور اداري دانشگاه آزاد اسلامی مشهد : آقای هادي ناصري فر به مدت يكسال به عنوان رئيس اداره امور عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد . رئيس اداره امور عمومى دانشگاه معرفى شد با حكم  آقای محمد جواد طيبي Read More