برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز


برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز برگزاری نشست « نگاهی به مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی» با حضور دکتر ممتاز  نشست« تحولات عراق و مشکل اخیر کردستان عراق با دید حقوقی« با حضور دکتر جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران در Read More