اختصاص بیش از یک سوم آمار قبولی کانون وکلا به دانش آموختگان حقوق واحد مشهد


 در آزمون ورودی کانون وکلاء استان خراسان: دانش آموختگان گروه حقوق واحد مشهد بیش از یک سوم آمار قبولی را به خود اختصاص دادند / کسب رتبه اول توسط دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد موفق شدند بیش از یک سوم آمار قبول شدگان آزمون Read More