ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی


ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامی توسط دکتر فرهاد رهبر صورت گرفتابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی دانشگاه آزاد اسلامیدکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه اجرایی طرح تعاون استانی را به روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی طرح تعاون استانی Read More