تشريح عملكرد اتاق فكر اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد


تشريح عملكرد اتاق فكر اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد / عنوان طرح ها و معرفي اعضاي پانزدهمين جلسه اتاق فكر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با عنوان  بررسي عملكرد سه ماهه اتاق فكر در دانشگاه  با حضور رئيس ، معاونين و اعضاي اتاق فكر برگزار شد . کرمان نیوز مجله اتومبیل