آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد


آگهی دعوت مجمع عمومی – كانون بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامى مشهد بدینوسیله پیرو موافقت کمیسیون . ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها با تاسیس کانون صنفی بازنشستگان هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از بازنشستگان محترم دعوت می شود با در دست داشتن حکم بازنشستگی خود در مجمع عمومی کانون فوق که Read More