انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي


انتصاب رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي در شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي طي حكمي از سوي رياست دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر عباس شيخ الاسلامي رياست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي عضو شوراي تنظيم آيين نامه ها و بخشنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي شد. متن حكم به شرح ذيل Read More