راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی


راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی دکتر قربانی گلشن آبادی خبر دادراه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های دانشگاه آزاد اسلامیمدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های این دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد. راه‌اندازی مرکز آموزش های مجازی تشکل های Read More