استاد آموزشکده سما مشهد ، مدیر کل نقشه برداری شمال شرق کشور شد


استاد آموزشکده سما مشهد ، مدیر کل نقشه برداری شمال شرق کشور شد  استاد آموزشکده سما مشهد ، مدیر کل نقشه برداری شمال شرق کشور شدمحمدعلی انواری مدرس گروه نقشه برداری آموزشکده فنی و حرفه ای سما مشهد ، به عنوان مدیر کل نقشه برداری شمال شرق کشور منصوب شد. استاد آموزشکده سما مشهد ، Read More