برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان


برگزارى سومين كارگاه آموزشى فضاى مجازى ويژه اساتيد و كاركنان دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده فني مهندسي با مشاركت باشگاه پ‍ژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ويژه اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار مي كند : سومين كارگاه آموزشي فضاي مجازي آسيب ها ، فرصت ها، تكنيك ها با حضور استاد شراهي زمان : سه Read More