دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان


دوم و سوم شهريورماه؛ دانشگاه آزاد اسلامى مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياى علم بهمراه خانواده محترم شان دوم و سوم شهريورماه : دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ميزبان دانش آموزان فرهيخته و جوياي علم بهمراه خانواده محترم شان مي شود  در راستاي آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ، از كليه دانش آموزان فرهيخته Read More