راه اندازى آكادمِى هاى زبان سما درسال 95 / ايجاد مدارس و آموزشكده هاِِى سما در خارج كشور


معاون آموزشی و پژوهشی سما دانشگاه آزاد اسلامی درسما مشهد خبر داد :راه اندازي آكادمي هاي زبان سما درسال 95 / ايجاد مدارس و آموزشكده هاي سما در خارج كشور معاون آموزشی و پژوهشی سما دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازي آكادمي هاي زبان سما درسال 95 خبر داد . بازی آزاد مدلینگ