آشنایی با رشته مهندسی خط و سازه های ریلی


آشنایی با رشته مهندسی خط و سازه های ریلیآشنایی با رشته مهندسی خط و سازه های ریلی دیباچه: مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه‌ طراحی‌ هندسی‌ مسیر و زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و سازه‌های‌ فنی‌ گوناگون‌ مانند پل‌، تونل‌، دیوار و ترانشه‌ مطالعه‌ می‌کند.این رشته با این‌ که‌ دارای‌ نقاط‌ مشترکی‌ با مهندسی‌ Read More