كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد


كارگاه آموزشى آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی در واحد مشهد برگزار شد به همت معاونت برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان واحد مشهد  برگزارشد :كارگاه آموزشي آشنایی با مفاهیم مدیریت ، ارزیابی و تحلیل عملکرد و رتبه بندی  واحدهاي دانشگاهي كارگاه آموزشي  در رابطه با مفاهیم مدیریت Read More