استخدام آسایشگاه خیریه کهریزک


استخدام آسایشگاه خیریه کهریزکاستخدام دهوند استخدام آسایشگاه خیریه کهریزک استخدام دهونداستخدام آسایشگاه خیریه کهریزک

استخدام آسایشگاه کهریزک


  آسایشگاه خیریه کهریزک در تهران به یکنفر کارشناس فیزیوتراپی نیازمند است. ارسال رزومه به فکس: ۵۶۵۲۳۱۳۳ تلفن: ۵۶۵۲۲۹۸۸