استخدام آسایشگاه کهریزک


  آسایشگاه خیریه کهریزک در تهران به یکنفر کارشناس فیزیوتراپی نیازمند است. ارسال رزومه به فکس: ۵۶۵۲۳۱۳۳ تلفن: ۵۶۵۲۲۹۸۸