پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند


پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوندنوآوران پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند نوآورانپذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95 آموزش وپرورش، استخدام پیمانی می شوند