دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود


دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود دکتر میرزاده تاکید کرد:دانشگاه آزاد اسلامی به هیچ وجه زیر بار کار غیراستاندار علمی نمی رود / اجرای طرح های شفا، ساها و سامانه آزاد اکسپو باید به شاخصی برای اقتصاد مقاومتی، ارتقای واحدها و اعضای هیات علمی تبدیل شوددکتر میرزاده در Read More