مراسم دهه آخر صفر در مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه ازاد اسلامي مشهد


مراسم دهه آخر صفر در مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه ازاد اسلامي مشهد مراسم دهه آخر صفر در مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه ازاد اسلامي مشهد مراسم دهه آخر صفر در مسجد جامع حضرت مهدي (عج) دانشگاه ازاد اسلامي مشهد