تجلیل از آثارارائه شده کارمند واحد مشهد در نمايشگاه قرآن وعترت مشهد


تجلیل از آثارارائه شده کارمند واحد مشهد در نمايشگاه قرآن وعترت مشهد تجلیل از آثارارائه شده کارمند واحد مشهد در نمايشگاه قرآن وعترت مشهد آيين تجليل از فعالان و آثار برگزيده  يازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن وعترت مشهد برگزار شد . تجلیل از آثارارائه شده کارمند واحد مشهد در نمايشگاه قرآن وعترت مشهد تجلیل از Read More