تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی


تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهی  رییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در واحد مشهد تاکید برمدیریت دارایی و استفاده بهینه از منابع/ توسعه آتی دارایی ها در حوزه فناوری، سلامت و اقامتگاهیرییس مرکز عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و Read More