ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است


ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است

دکتر فرهاد رهبر :
ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون ماموریت این دانشگاه تربیت تحصیل کرده بیکار نیست، بلکه حل مشکل بیکاری جوانان است.

ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است

دکتر فرهاد رهبر :
ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون ماموریت این دانشگاه تربیت تحصیل کرده بیکار نیست، بلکه حل مشکل بیکاری جوانان است.

ماموریت امروز دانشگاه آزاد اسلامی “حل مشکل بیکاری جوانان” است